Revue protestante de culture


מיסודו ב-1898 על־ידי פול דוּמֶרְג, כתב העת אמונה וחיים ביקש ללא הרף לקשר בין השקפות פרוטסטנטיות ובין סוגיות חברתיות, בין זיקה לכתבי הקודש ובין תשומת לב לתופעות תרבויות בנות ימינו. לפיכך, שימש כתב העת אחת הבימות הראשונות להצגת תורתו של קארל בארְת בצרפת, ובה בעת גם תרם רבות להפצת רעיונות שמקורם בזרם הנצרות החברתית. דבר זה שנדמה כפרדוקס בתקופת המאבקים התיאולוגיים החריפים של המאה העשרים, איננו עוד כך בעולם האינטלקטואלי הפרוטסטנטי השלֵו יותר של ימינו. אמונה וחיים תרם, ללא ספק, כפי יכולתו לבניית גשרים. ועם זאת, אחדות מזיקותיו אינן מוטלות בספק: קירקגור, קארל בארת, פייר מוֹרי, ז'אן בוסְק, ז'אק אֵלוּל, גבריאל וָאָנִיאָן... וכל אחד מהם הכיר בחוב האינטלקטואלי והרוחני שחב לקודמיו. במהדורתו האינטרנטית כמו גם במהדורתו המודפסת, אמונה וחיים נשאר נאמן לקו מו"לי זה ומוסיף להתבסס על בשורת החסד, לשקף את המגמות המרכזיות בתרבות הפרוטסטנטית ולגעת בסוגיות החברתיות הבוערות ביותר של זמננו.